Self-Assembling Organic Sheets as Liquid Crystal Material and Their Odd-Even Effects

Chu, Qianli; Wang, Zijun; Hou, Xiaodong; Wang, Zhihan; Miller, Benjamin; Singh, Rajiv. Self-Assembling Organic Sheets as Liquid Crystal Material and Their Odd-Even Effects. Manuscript submitted for review.